Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BruidsboeketDenHaag.nl/ Bruidsboeket & Zo feb.2016

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– De bruidsbloemist: de bloemist handelend op deze website en waarvan de contactgegevens
op  deze website staan.
– Afnemer: een consument die gebruik maakt van diensten en producten van de bloemist en
op deze manier een overeenkomst aangaat met de bloemist.
– Begunstigde: de persoon die van de afnemer bloemwerk of andere artikelen ontvangt en dat
via de bloemist heeft besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door de bruidsbloemist aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Na uitvoering van de betaling door de afnemer, accepteert deze de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens de bruidsbloemist op de website van bruidsboeketDenhaag.nl, Bruidsboeketenzo.nl, het Internet, in dag- of weekbladen en tijdschriften, folder/flyer, kortingskaarten, offertes e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de bruidsbloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De bruidsbloemist accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de bruidsbloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefoon – met bevestiging per post of e-mail – berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De bruidsbloemist kan in geval van overmacht – na communicatie hierover met de afnemer – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, extreme weersomstandigheden, geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen en storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen of mutaties stagneren.

Artikel 5 Levering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden door de bruidsbloemist, of via een lokale bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. De bruidsbloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan de bruidsbloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen indicatieve leveringstijden zullen door de bruidsbloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt de bruidsbloemist niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Wanneer de levering van bruidswerk later dan 1 uur wordt bezorgd dan overeengekomen – waarbij de afnemer bij het afspreken van het tijdstip van levering rekening houdt met een redelijke marge tussen ontvangst van het bruidswerk en gebruik van het bruidswerk – kan de bruidsbloemist besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Met uitzondering van de in artikel 4 (Overmacht) genoemde omstandigheden. Vertraging van 3 of meer dagen in de levering van zijden bruidswerk geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of in aanmerking te komen voor creditering van verzendkosten.
5. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het bruidswerk aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de klant de bruidsbloemist daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 uur na de aflevering of ontvangst van het bruidswerk telefonisch en/of per e-mail en onderbouwd in kennis te stellen.
6. Er wordt gestreefd naar zo gelijkend mogelijk bruidswerk zoals in de overeenkomst is beschreven. Bruidswerk zal echter kunnen afwijken van getoonde foto’s op de website, o.a. gezien het feit dat het over het algemeen natuurproducten zal betreffen.  Het geeft de afnemer niet het recht om in aanmerking te komen voor creditering van de overeenkomst.
7. De bruidsbloemist behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. De bruidsbloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.
8. Wanneer blijkt dat de bestelling retour komt van de afnemer omdat de begunstigde bijvoorbeeld niet aanwezig is, op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. De bruidsbloemist is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. De bestelling wordt uitgevoerd conform verzoek van de afnemer, deze dient zelf ervan verzekerd te zijn of de begunstigde op het opgegeven adres aanwezig is, of tenminste het bruidswerk in ontvangst genomen kan worden op het juiste adres.
9. Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde en/of afnemer niet thuis is, dan wel niet open doet het product – indien mogelijk – bij een van de buren zal worden afgegeven.
10. Indien de begunstigde en/of de afnemer niet thuis is of buren niet in staat zijn cq dan wel niet aanwezig zijn om het bruidswerk in ontvangst te nemen, ligt de verantwoordelijkheid voor het alsnog in ontvangst nemen van het bruidswerk bij de afnemer. Deze dient hiertoe zelf contact op te nemen met de bruidsbloemist cq koerier. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.

Artikel 6 Betaling
1. De afnemer ontvangt na goedkeuring – per e-mail of schriftelijk – van de offerte een factuur van de bruidsbloemist. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen vóór de huwelijksdatum of afgesproken leveringsdatum volledig te zijn voldaan op rekening van Bruidsboeket & Zo.
Inkoop van materialen geschiedt ná betaling van het factuurbedrag.
2. Indien deze termijn wordt overschreden, loopt de afnemer het risico dat het overeengekomen bruidswerk niet geleverd kan worden door de bruidsbloemist volgens de in de offerte omschreven bepalingen. De bruidsbloemist behoudt zich het recht voor om bij verstrijken van de betalingstermijn eenzijdig de offerte in te trekken.

Artikel 7 Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de bruidsbloemist totdat deze volledig zijn betaald. Afspraken over borg worden in overleg in de offerte opgenomen.

Artikel 8 Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan of de kwaliteit van geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 1 uur na de aflevering of ontvangst van het bruidswerk telefonisch en/of per e-mail en onderbouwd aan de bruidsbloemist te worden gemeld.
3. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
5. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid 
De afnemer kan de bruidsbloemist nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of
indirecte schade met inbegrip van schade aan derden,  schade aan kleding en/of immateriële schade.
Artikel 9 toepasselijk recht en verschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen – ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt- met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloemist en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin de bruidsbloemist is gevestigd.

Artikel 10 Privacy
BruidsboeketDenHaag gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 11 Slotbepaling
1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.